بررسی قابلیت داده های چند زمانه ماهواره لندست 7 دربرآورد تاج پوشش و تولید گیاهی (مطالعه موردی : منطقه استپی بخشعلی نعمتی – ساوه)

نویسندگان

چکیده

در طی چند دهه اخیر استفاده از شاخص های گیاهی به منظور ارزیابی اکوسیستم های طبیعی کاربرد فراوانی داشته است و این شاخص ها با پارامترهای گیاهی مورد نظر همبستگی خوبی داشته اما در استفاده ازانها برای یک دوره زمانی پیوسته همواره مسایلی را باید مد نظر قرار داد . از این رو به منظور بررسی قابلیت داده های رقومی چند زمانه ماهواره لندست سنجنده +ETM در برآورد تاج پوشش و تولید گیاهی داده های ماهواره ای لندست 7 مربوط به سالهای مختلف منطقه استپی در استان مرکزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت در این تحقیق اطلاعات مربوط به تاج پوشش گیاهی و تولید فرم های مختلف رویشی متعلق به 60 پلات دو مترمربعی جمع آوری شد .
عمل تطابق هندسی داده های ماهواره ای با استفاده از نقاط کنترل زمینی و با خطای هندسی کمتر از 0.5 پیکسل انجام گردید سپس به منظور حذف آثار مربوط به وضعیت هندسی نظاره و یکسان کردن شرایط تصویر برداری در سالهای مختلف تصحیح رادیومتری انجام شد و ارزش رقومی هر پیکسل به بازتاب طیفی تبدیل شد در ادامه شاخص های گیاهی مناسب مناطق خشک و شاخص های تصحیحات اتمسفری ایجاد شد و مقادیر بازتاب طیفی در محل قطعات نمونه برداری استخراج گردید نتایج حاصل از بررسی روابط همبستگی بین متغیرهای گیاهی و بازتابهای طیفی و شاخص های گیاهی نشان دهنده همبستگی معنی دار بین باندهای طیفی ETM 5 , ETM 7 شاخص های TSAVI1GEMI,ARVI با تاج پوشش گندمیان بوته ای ها تاج پوشش و تولید کل در بین شاخص های گیاهی نشان داد با تکیه بر نتایج حاصل از این تحقیق می توان استنتاج نمود که کاربرد بازتاب طیفی درهنگام کاربرد تصاویر چند زمانه برای برآورد تاج پوشش های گیاهی و تولید در مناطق خشک از دقت بالاتری برخوردار است همچنین استفاده از شاخصهای تصحیحات اتمسفری برای کم کردن تغییرات شرایط اتمسفری در سالهای مختلف ضروری به نظر می رسد.