نویسنده = �������������� ��������������
بررسی‌کمی‌ و کیفی زایدات میادین میوه و‌ تره‌بار شهر تهران

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387

قاسمعلی عمرانی؛ مسعود منوری؛ رضا نقوی؛ علی بانی‌مهجور


مطالعه روش های دفع زباله های خانگی و امکان بازیافت آنها در شهر کرج

دوره 52، شماره 1، فروردین 1378

نعمت اله خراسانی؛ قاسمعلی عمرانی؛ افشین فرهادی