نویسنده = سهراب معینی
تولید پودر سوپ از ماهی کیلکا و تعیین زمان ماندگاری آن

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387

سهراب معینی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ علیرضا میرواقفی


بررسی تغییرات بافت ماهی قره‌برون(Acipenser persicus)

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387

سهراب معینی؛ مسعود هدایتی‌فرد


بررسی اثر اسید سیتریک برحفظ کیفیت ماهی قزل‌آلا در سردخانه

دوره 60، شماره 4، اسفند 1387

عاصفه لطیفی؛ سهراب معینی؛ سعید یارمند؛ مهدی یوسفیان


تولید ماریناد سرد از ماهی کلمه

دوره 54، شماره 1، فروردین 1380

سهراب معینی؛ بابک دانش نوران