نویسنده = ������������ �������� ������ ��������
پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیزشلمانرود در استان گیلان

دوره 54، شماره 3، خرداد 1380

سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ محمد حسن زاده نفوتی