معرفی شاخص‌های مناسب ارزیابی پوشش و تولید گیاهی در مراتع ییلاقی جنوب استان مازندران

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین شاخص‌های مناسب ارزیابی پوشش و تولید گیاهی بر پایه داده‌های دور سنجی، داده‌های زمینی و رقومی ماهواره‌ای همزمان با این داده‌ها، مربوط به مراتع ییلاقی جنوب استان مازندران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طی 3 سال آماربرداری، داده های مربوط به تاج پوشش و تولید کل وضعیت ‌های رویشی یکساله‌ها، گندمیان، پهن برگان علفی و بوته‌ای‌ها متعلق به 60 کرت یک متر مربعی در هر سال جمع‌آوری شد. در ادامه به منظور اعمال تصحیح های مختلف مورد نیاز بر روی تصویرها، عمل تطابق هندسی، روش تعدیل نمودار و روش تبدیل ارزش رقومی به بازتاب طیفی مورد بهره گیری قرار گرفت، سپس انواع شاخص‌های حقیقی، خط خاک و جوی بر روی تصویرها ایجاد شد و با بهره گیری از مختصات ثبت شده با دستگاه مکان‌یاب (GPS)، ارزش‌های رقومی شاخص‌های ایجاد شده مربوط به هر کرت استخراج شد. در مرحله بعد برای گزینش شاخص‌های مناسب، درآغاز همبستگی بین مشخصه های کمی گیاهی و شاخص‌ها بررسی شد و شاخصی که بالاترین میزان همبستگی را با هر مشخصه داشت، گزینش شد، سپس رابطه رگرسیونی بین شاخص برگزیده و هر مشخصه گیاهی برقرار و مدل رگرسیونی ارائه شد. نتایج نشان داد که همبستـگی معنی‌داری بین مشخصه های گیاهی و شاخص‌های گیاهی وجود دارد. بطـوری که شاخص VI10 با پوشش یکساله‌ها، شاخص‌های VI10، VI6 و MIRV1 با پوشش گندمیان، شاخص‌های PD312, VI9, MIRV1, GVI با پوشش بوته‌ای‌ها، شاخص‌های MIRV2,VI12, VI5 و باند محاسباتی Fuse2 با پوشش کل و شاخص‌های MIRV1 و MIRV2 VI5, Tgr با تولید کل روابط معنی‌دار و قوی نشان دادند. در مجموع نتایج نشان داد که شاخص‌ها و مدل‌های بدست آمده در این پژوهش، برآوردبه نسبت دقیقی از مشخصه های کمی ارائه داده و از کارایی مناسبی برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها