بررسی تاثیر قارچ رنگین‌کمان (Coriolus versicolor) بر کاهش رنگ پساب مرحله رنگبری کارخانه کاغذ پارس

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش تاثیر قارچ رنگین‌کمان (Coriolus versicolor) که از قارچ‌های بومی کشورمان می‌باشد بر کاهش رنگ پساب مرحله رنگبری کارخانه کاغذ پارس که عاملی مهم در تفسیر پساب بشمار می‌آید مورد ارزیابی قرار گرفت. متغییرهای این بررسی دما‎ْ، زمان تیمار، pH و مقدار زیست توده بودند که برای بررسی اثر مستقل هر متغییر بر کاهش رنگ، دیگر متغییرها بر پایه شرایط بهینه نسبی رشد قارچ‌ها، ثابت در نظر گرفته شد. بررسی تاثیر زمان بر کاهش رنگ پساب نشان داد که با افزایش زمان تا 6 روز، میزان کاهش رنگ به بیشینه خود معادل 59 درصد می‌رسد. تاثیر pH بر کاهش رنگ، بیانگر این بود که با افزایش pH در محدوده 3تا 4، کاهش رنگ به بیشینه خود معادل با 45 درصد می‌رسد. بررسی تاثیر مقدار زیست توده بر کاهش رنگ نشان داد که با افزایش مقدار آن تا 12 گرم در لیتر پساب، کاهش رنگ بیشینه 42 درصد و بعد از ان کاهش می‌یابد. بررسی تاثیر دما بر کاهش رنگ پساب نشان داد که بهترین دما برای کاهش رنگ دمای 25 درجه سلسیوس با کاهش رنگ معادل 50 درصد می‌باشد. با توجه به نتایج به دست امده، مشخص شد که قارچ رنگین‌کمان به طور موثری می‌تواند باعث کاهش رنگ پساب مرحله رنگبری شود.

کلیدواژه‌ها