تاثیر استیلاسیون در تخته‌های همسان و سه‌لایه بر ویژگی های فیزیکی مکانیکی تخته‌خرده‌چوب صنوبر

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش امکان بهره گیری از خرده‌چوب‌های استیله شده در تخته‌خرده‌چوب صنوبر مورد بررسی قرار گرفت. سطوح استیلاسیون بالا، متوسط و صفر (شاهد) و محل بهره گیری از خرده‌چوب‌های استیله شده در ‌تخته‌خرده‌چوب به عنوان عامل های متغیر این پژوهش در نظر گرفته شده و تاثیر آنها بر ویژگی های کاربردی تخته بررسی شد. با توجه به اینکه خرده‌چوب‌های استیله شده تنها 50 درصد وزن تخته را تشکیل می‌داد، نتایج نشان دادند که بهره گیری از همین میزان خرده ‌چوب‌های استیله شده ثبات و پایداری ابعاد تخته را نزدیک به 50 درصد بهبود داده ولی مقاومت‌های مکانیکی آن را نیز تا حدی کاهش ‌می‌دهد. با بالا رفتن شدت تیمار استیلاسیون مقاومت مکانیکی تخته کاهش و ثبات ابعاد آن افزایش می‌یابد. کاربرد خرده‌چوب‌های استیله شده در لایه‌های سطحی تخته، مقاومت خمشی آنرا نسبت به تخته‌های همسان کاهش می‌دهد. اگرچه مقاومت خمشی تخته با بکار بردن خرده چوبهای استیله ‌شده کاهش می‌یابد ولی بر پایه استانداردهای 68763 DIN و 1993-1/208 ANSI A مقاومت‌ها هنوز از حد استاندارد بالاتر است و ویژگی‌های مقاومتی مناسبی را دارا می‌باشد. تخته‌های سه‌لایه پس از 2 و24 ساعت غوطه‌وری در آب، دارای جذب آب و واکشیدگی ضخامت کمتری نسبت به تخته‌های همسان بودند.

کلیدواژه‌ها