اندازه‌گیری ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی سپیدار(کبوده) ایران (Populus alba) و تدوین مقاومت‌های مجاز آن

نویسندگان

چکیده

با تبعیت از آیین نامه 06-143 D استاندارد) ASTM 4 (آزمایش‌های مکانیکی لازم برای تعیین ویژگی های مکانیکی چوب گونه تند رشد سپیدار (کبوده) روی نمونه‌های جور آماری این گونه‌ها در دو حالت تر و خشک انجام شد. آزمایش‌ها برای اندازه‌گیری مدول گسیختگی ،مدول کشسانی خمشی، بیشینه تنش فشاری در برای موازی الیاف ، تنش فشاری در راستای عمود بر الیاف، سختی جانبی، ظرفیت نگهداری میخ و شکاف خوری انجام شدند. شاخص‌های فیزیکی مهم این گونه شامل چگالی و هم کشیدگی(شعاعی، مماسی ،طولی و حجمی‌) نیز اندازه‌گیری شدند. هدف از این اندازه‌گیری ها تعیین حدود مقاومت‌های مجاز چوب گونه یادشده برای کاربردهای مهندسی شده به ویژه در سازه‌های مسکونی با قاب سبک در مناطق روستایی بوده است. با انجام آزمایش های مختلف مکانیکی و فیزیکی در حالت تر(FSP) و نیز خشک (رطوبت 12%) میانگین ویژگی های مکانیکی و فیزیکی به این شرح به دست آمد : 1) در حالت تر : خمش ایستایی شامل مدول گسیختگی (MPa) 1/38 و نیز مدول کشسانی ظاهری (MPa) 6297، بیشینه تنش (لهیدگی) در فشار موازی الیاف (MPa) 1/20، حد تناسب در فشار عمود بر الیاف (MPa)0/2 و نیز تنش در حد تغییر شکل mm1 در فشار عمود بر الیاف (MPa)5/3، بیشینه مقاومت در تنش کششی موازی الیاف (MPa)6/64، بیشینه مقاومت در تنش کششی عمود بر الیاف (MPa)9/1، بیشینه برش موازی الیاف (MPa) 0 /4 ، بیشینه مقاومت به ضربه (Kg . m)6/2،سختی جانبی (KN) 5/ 1 و سختی در مقطع عرضی (KN)3/2، میخ کشی (KN)56/0، بیشینه مقاومت به شکاف خوری (N/mm) 5/27 و 2) در حالت خشک : خمش ایستایی شامل مدول گسیختگی (MPa)65 و مدول کشسانی ظاهری (خمشی) (MPa)8097، مقاومت به لهیدگی در فشار موازی الیاف (MPa)8/34 ، حد تناسب در فشار عمود بر الیاف (MPa) 3/4 ، بیشینه مقاومت در تنش کششی موازی الیاف (MPa)3/73 ، حد اکثر مقاومت در تنش کششی عمود بر الیاف (MPa) 2/3 ، بیشینه برش موازی الیاف (MPa) 9/4 ،حد اکثر مقاومت به ضربه )1/2 (Kg. m ، سختی جانبی (KN) 9/1، میخ کشی (KN)43/0و ویژگی های فیزیکی شامل: 1) چگالی جرم در حالت خشک: (gr/cm3) 38/0 و نیز 2) هم کشیدگی: شعاعی 2/3 %، مماسی 2/5 %، طولی27/0 % و حجمی‌4/8% به دست آمد.

کلیدواژه‌ها