برآورد ارزش تفرجی پارک نبوت کرج با بهره گیری از روش ارزش‌گذاری مشروط

نویسندگان

چکیده

اجرای طرح‌های زیست محیطی، توسعه فضای سبز، ایجاد تفرجگاه‌ها و مراکز تفریحی برای گذراندن هنگام فراغت امری ضروری است ولی کمبود منابع مالی برای احیاء و ایجاد محیط‌های مناسب تفریحی، مدیریت منابع طبیعی را به سوی ارزش‌گذاری این منابع و بهره گیری از همیاری مردم جهت حفظ و احیاء آن سوق می‌دهد. لذا این بررسی به تعیین ارزش تفریحی پارک نبوت کرج و اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با بهره گیری از روش ارزش‌گذاری مشروط و پرسشنامه گزینش دوگانه می‌پردازد. برای اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت بازدید کنندگان از مدل لاجیت بهره گیری شده و برپایه روش بیشینه درستنمائی، مشخصه های این مدل برآورد شدند. نتایج نشان می‌دهد میانگین تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این پارک، 3300 ریال برای هر بازدید و ارزش تفریحی سالانه 7/066، 049، 140 ریال در هکتار می‌باشد. نتایج نشان‌دهنده اهمیت قائل شدن بازدیدکنندگان برای فضای سبز شهری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها