بررسی پایداری تنوع گونه‌های درختی جنگل با بهره گیری از قطعه‌های نمونه متداول در طرح‌های جنگلداری (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود، نوشهر)

نویسندگان

چکیده

در سرتاسر جهان، نیاز فزاینده‌ای به حفظ پایداری جنگل ها وجود دارد. نگرانی درباره تنگناهای اجتماعی و زیست‌محیطی مرتبط با پایداری جنگل مانند تغییر تنوع زیستی، سطح شادابی و سلامت، تولید فرآورده‌های چوبی و غیر چوبی جنگل و غیره منجر به توافق و برنامه‌ریزی به منظور بهبود فعالیت‌های مدیریتی جنگل شده است. یکی از تنگناهایی که کارشناسان جنگل در ایران با آن روبرو هستند، تخریب جنگل از جمله وجود گاوسراها می‌باشد. هدف از این پژوهش، بررسی آثار تخریب مشاهده شده در جنگل بر تنوع گونه‌های درختی با بهره گیری از قطعه‌های نمونه متداول در طرح‌های جنگلداری می‌باشد. این بررسی در بخش گرازبن از جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود انجام شده است.به‌این منظور، دو پارسل که در آن گاوسرا وجود دارد و دو پارسل دور از گاوسراها گزینش شدند. با بهره گیری از داده‌های آماربرداری 100% و نمونه برداری، شاخص‌های تنوع و یکنواختی شانون - وینر و سیمپسون محاسبه شدند. میزان شاخص تنوع سیمپسون، شانون – وینر و شاخص یکنواختی شانون- وینر در منطقه چرا شده بیشتر می‌باشد، اما میزان شاخص یکنواختی سیمپسون در دو منطقه تاحدودی یکسان میباشد. آزمون t برای شاخص شانون بدست آمده از آماربرداری 100% و قطعه‌های نمونه در منطقه چرا شده با شمار 13 قطعه نمونه، معنی دار اما در منطقه چرا نشده با شمار 23 قطعه نمونه، معنی دار نمی‌باشد. بنابراین می‌توان از قطعه‌های نمونه دایره‌ای شکل 10 آری که در طرح‌های جنگلداری بهره برداری می‌شوند، به منظور سنجش تنوع زیستی بهره گیری کرد.

کلیدواژه‌ها