تعیین تغییر نرخ تراوش در طی یک رگبار بارندگی (مطالعه موردی:حوزه آبخیز کچیک، استان گلستان)

نویسندگان

چکیده

درک فرایندهای مربوط به نفوذپذیری و نرخ تراوش در خاک‌ها یکی از عامل های مهم در ارزیابی استعداد خاک در تولید رواناب، ظرفیت نگهداشت آب با خاک و همچنین توان تجدید آب‌های زیرزمینی می‌باشد. نرخ تراوش به نوع خاک و محتوای رطوبتی لایه بالائی آن بستگی داشته و برای یک محل مشخص این نرخ تابعی از میزان نفوذپذیری واقعی خاک می‌باشد.در این بررسی برای محاسبه تغییر نرخ تراوش، از سه مشخصه بیشینه رطوبت موجود در خاک، بیشینه و کمینه میزان ظرفیت نفوذ به عنوان ورودی‌های مدل بهره گیری شده و تغییر رطوبتی خاک و همچنین تغییر نفوذپذیری و تراوش در یک رگبار بارندگی محاسبه شده است. نتایج عددی نمایانگر تأثیر جریان سطحی، شدت رگبار بارندگی وتغییر رطوبتی برروی نرخ تراوش در دوره‌های زمانی ده دقیقه‌ای در حوزه آبخیز کچیک، استان گلستان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها