تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیل با بهره‌گیری از روش گشتاورهای خطی در حوزه هلیل‌رود (جیرفت)

نویسندگان

چکیده

در میان انواع خطر‌های طبیعی، سیل شاید به عنوان ویرانگرترین عامل شناخته شود که آسیب های زیادی را به جامعه های انسانی، تاسیسات،مراکز صنعتی و اراضی کشاورزی تحمیل می‌کند. تحلیل فراوانی و اطلاع از احتمال رخداد و یا دوره بازگشت رخدادهای سیلابی می‌تواند کمک شایانی برای برنامه ریزی و کاهش خطرهای ناشی از این پدیده طبیعی نماید. در این پژوهش روشL-moment برای تحلیل فراوانی منطقه‌ای در حوزه هلیل رود جیرفت بکار برده شد. همگنی منطقه‌ای و آگاهی از وجود ایستگاه‌های ناجور با بهره‌گیری از آماره‌های H و D مشخص شد. پس از آزمون نکوئی برازش در ایستگاه‌های مورد بررسی و گزینش بهترین توزیع، با بهره‌گیری از آماره ZDIST توزیع LN3 به عنوان بهترین توزیع منطقه‌ای گزینش شد. برای برآورد میزان دبی با دوره بازگشت‌های مختلف در مناطق بدون آمار از ویژگی‌های اقلیمی‌ و فیزیکی حوزه بهره‌گیری، و با استفاده از رگرسیون خطی، سطح حوزه به عنوان مهم‌ترین مشخصه وارد مدل شد.

کلیدواژه‌ها