بررسی رفتار نوری خمیرکاغذهای CMP استیله شده و استیله نشده ممرز بر اثر کهنه‌سازی نوری

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، از انباشت خرده چوب های ممرز کارخانه چوب و کاغذ مازندران، مقداری خرده چوب به صورت کامل تصادفی گزینش و خمیرکاغذ CMP با بازده 85 درصد تهیه شد.سپس مقداری از خمیرهای CMP تهیه شده با پروکسید هیدروژن در حضور DTPA رنگبری شدند و از آنها کاغذ دست ساز با وزن پایه gr/m260 تهیه گردید. تعدادی از کاغذهای دست ساز رنگبری نشده با انیدرید استیک، در دمای 80 و در زمان های 30 و 60 دقیقه استیله شدند و طیف FT-IR آنها تهیه شد. کلیه کاغذهای تهیه شده به مدت های صفر، 10، 20، 30، 40 ساعت کهنه‌سازی نوری شدند و ویژگی های نوری آنها پیش و پس از کهنه‌سازی نوری اندازه‌گیری و مقایسه شد. نتایج این بررسی نشان داد که بر اثر رنگبری و استیله شدن، ضریب جذب (K)، نسبت K/S، ماتی، زردی،سبزی و عدد PC کاهش و روشنی کاغذ افزایش می‌یابد. در طی کهنه‌سازی نوری تا 40 ساعت، کلیه شاخص های نوری یادشده (بجز روشنی) افزایش می‌یابد. این تغییرهای از صفر تا 20 ساعت محسوس تر است. در بین تیمارهای مختلف، تیمار استیل دار کردن کاغذ، بویژه به مدت 60 دقیقه تاثیر و اهمیت بیشتری در پایداری روشنی و کاهش برگشت رنگ کاغذ و در نتیجه افزایش دوام آن در برابر تخریب نوری دارد.

کلیدواژه‌ها