ارزیابی مدل‌های آماری برای پیش‌بینی مقاومت به ترکیدن و پاره‌شدن کاغذ روزنامه در صنایع چوب و کاغذ مازندران

نویسندگان

چکیده

خط تولید کارخانه های کاغذسازی چرخه و گردش کار و متغیرهای بیشماری دارد. هدف نهایی کارخانه های خمیروکاغذ رسیدن به کیفیت بهینه کاغذ با کمترین هزینه‌هاست. امروزه برای کنترل دقیق، مجموعهع و کم هزینه خطوط تولید از انواع مدل‌ها بهره گیری می‌شود. با بهره گیری از داده‌های واقعی سال‌های 1384 و قسمتی از 1385 خط تولید کاغذ روزنامه کارخانه چوب و کاغذ مازندران، مشاهده های مربوط به 72 متغیر فرایندی از برج ذخیره خمیر CMP تا انتهای خط تهیه و از میان آنها 4 مجموعه داده‌ متناظر با مقاومت به ترکیدن و پاره شدن کاغذ روزنامه استخراج شد. برای تعیین مؤثرترین متغیرهای فرایندی و میزان تاثیر آن‌ها بر مقاومت به ترکیدن و پارگی کاغذ روزنامه و سرانجام پیش‌بینی این دو ویژگی از روی متغیرهای مؤثر، از تجزیه همبستگی و رگرسیون چند متغیره بهره گیری شد. مدل‌های مناسب و بیشماری برای پیش‌بینی و کنترل مقاومت به ترکیدن کاغذ روزنامه تهیه شد. نتایج نشان داد که متغیرهای درصد لیف های باقی مانده بر روی الک با مش48، فشار خمیرکاغذ در تمیزکننده‌های گروه سوم، خروجی فن پمپ2، شدت آبگیری سیوآل، نسبت سرعت جت به توری و میزان باز بودن دهانه خروجی جعبه تغذیه، تاثیر بیشتری بر مقاومت به ترکیدگی کاغذ روزنامه دارند. بین متغیرهای فرایندی و مقاومت به پاره‌شدن کاغذ روزنامه همبستگی کم‌تری دیده شد و مدل‌های محدودی برازش داده‌شد. متغیرهای بازده کمک نگه‌دارنده، شدت آبگیری سیوآل و درصد خاک رس بر روی مقاومت به پاره شدن کاغذ روزنامه بیشترین تاثیر را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها