ارزیابی سه بعدی پوسیدگی در چوب بلوط با بهره‌گیری از روش غیرمخرب اولتراسونیک

نویسندگان

چکیده

با اعمال روش غیرمخرب اولتراسونیک وضعیت درونی یک بلوک چوبی بلوط دارای پوسیدگی به ابعاد تقریبی cm30 ×cm 20 ×cm 15 مورد ارزیابی سه بعدی قرار گرفت. سرعت موج‌های اولتراسونیک با بهره‌گیری از دستگاه سیلواتست (فرکانس kHz 16) در سه جهت طولی (L)، مماسی(T) و شعاعی(R) اندازه‌گیری و ترسیمه‌های سرعت موج‌های اولتراسونیک (تصویرهای اولتراسونیکی) در صفحه های عرضی و طولی (شعاعی و مماسی) با بهره‌گیری از نرم‌افزار SigmaPlot تهیه شد. اندازه‌گیری سرعت اولتراسونیک برابر با شبکه‌بندی انجام شده (به ابعاد 2×2 سانتیمتر) و با روش اسکن C صورت گرفت. سپس نمونه‌ها جهت دسترسی به وضعیت فیزیکی درونی آنها برش خوردند و وضعیت واقعی درونی نمونه‌ها با تصویر پیش‌بینی شده با روش اولتراسونیک مقایسه شد. نتایج نشان دادند که به طور کلی روش غیر مخرب اولتراسونیک قادر به پیش بینی وضعیت پوسیدگی بدست آمده چوب‌ بلوط می‌باشد و تصویرهای اولتراسونیک بدست آمده همخوانی خوبی را با وضعیت واقعی نمونه‌ها از خود نشان دادند. پوسیدگی باعث کاهش سرعت موج‌های اولتراسونیک می‌شود که‌این کاهش بستگی به عمق و میزان پیشرفت پوسیدگی (مرحله های مختلف پوسیدگی) دارد.

کلیدواژه‌ها