بررسی عدم تناسب در ابعاد مبلمان مدارس با مشخصه‌های آنتروپومتریکی دانش‌آموزان دوره ابتدائی در شهرستان کرج

نویسندگان

چکیده

نامناسب بودن ابعاد مبلمان مدارس با اندازه‌های بدن دانش‌آموزان یکی از عوامل تاثیرگذار بر تغییر شکل ستون مهره‌ها و درد کمر می‌باشد و علاوه بر آن می‌تواند زمینه‌ساز اختلالات روحی و روانی و همچنین موجب کج‌خلقی، بد رفتاری و افت تحصیلی در آنان شود. بیتوجهی به اندازه‌های آنتروپومتری در ساخت و ساز مبلمان مدارس در ایران می‌تواند علت این مساله باشد. هدف از این پژوهش بررسی عدم تناسب بین ابعاد مبلمان مدارس با مشخصه‌های آنتروپومتریکی دانش‌آموزان برای طراحی بهینه‌ ساختار ارگونومیکی مبلمان مدارس در راستای ارتقاء سطح سلامت کودکان جامعه می‌باشد. از این‌رو تعداد 2000 دانش‌آموز دختر و پسر در دوره درآغازیی در گروه سنی 11-6 سال در یک بررسی موردی در شهرستان کرج از ناحیههای آموزشی چهارگانه آن به طور تصادفی از 16 دبستان و از هر پایه 25 دانش‌آموز گزینش و برپایه استاندارد BSI5873 در دو گروه 9-6 سال و 11-9 تقسیم و مشخصه‌های آنتروپومتریکی آنان شامل ارتفاع رکبی، فاصله کفل تا رکبی، ارتفاع زانو و همچنین ابعاد میز و نیمکت‌های مدارس برای مقایسه اندازه‌گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌های آنتروپومتری با بهره گیری از نرم‌افزارهای SPSS version 15 وStatistica version 7 صورت پذیرفت و نتایج بدست آمده نشان داد که به استثنای حد آزادی زانو هیچ یک از ابعاد اندازه‌گیری شده در میز و نیمکت‌ها در محدوده مجاز متغیرهای آنتروپومتریکی قرار ندارند، از این‌رو چنین برمی‌آید که طراحی و ساخت میز و نیمکت‌های مدارس بدون توجه به معیارهای آنتروپومتری دانش‌آموزان صورت گرفته و در آینده می‌تواند چرخه بهداشت و سلامت جامعه را به خطر اندازد.

کلیدواژه‌ها