ارزیابی کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی منوکسید کربن در هوای شهر تبریز

نویسندگان

چکیده

یکی از تنگناهای بزرگ درکلان شهرها، آلودگی‌های هوا می‌باشد. پیش‌بینی آلودگی هوا یکی از موضوع ها مهم در ناحیه های شهری به شمار می‌رود. روش‌های زیادی برای پیش‌بینی غلظت آلاینده‌های هوا وجود دارد. در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی در گسترش مدل‌های شبکه عصبی برای پیش‌بینی آلودگی هوا صورت گرفته است. در این پژوهش، ضمن بهره گیری از شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی غلظت منوکسید کربن درکلان شهر تبریز، ارتباط غلظت این آلاینده با مشخصه های آب و هوایی به صورت ساعتی، برای ماه‌های آذر و دی سال 1382، با شبکه پرسپترون چندلایه مدلسازی شده است. کارایی شبکه پرسپترون چندلایه با مدل خطی ARIMA مقایسه شد. نتیجه نمایانگر آن بود که بین غلظت منوکسید کربن و مشخصه های آب و هوایی، از جمله سرعت و جهت باد و رطوبت نسبی، رابطه به طورکامل غیر خطی برقرار است. استقرار مراکز بزرگ صنعتی در غرب و جنوب غرب شهر تبریز مهم‌ترین منبع آلودگی هوا می‌باشد. وزش باد از طرف غرب و جنوب غربی در ماه‌های مورد بررسی، باعث انتقال آلودگی به طرف شهر می‌شود. بنابراین، این عامل یکی از عامل های مهم آلودگی هوا در شهر تبریز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها