بررسی اثراصلاح خاک نهالستان بر رشد و زنده‌مانی نهال زربینvar. horizontalis) (Cupressus sempervirens در عرصه جنگل‌کاری

نویسندگان

چکیده

اثر اصلاح خاک نهالستان بر رشد و زنده‌مانی نهال زربین var. horizontalis) (Cupressus sempervirens در عرصه جنگل‌کاری بررسی شد. برای این منظور، نهال‌های زربین به مدت دو سال (یک سال در بستر خزانه و سال دیگر در گلدان پلاستیکی) تحت چهار تیمار، شامل "خاک معمولی یا اصلاح نشده نهالستان (شاهد)"، "خاک معمولی و ماسه خالص" (1:1)، "خاک معمولی، ماسه خالص و کود آلی" (1:1:1) و "خاک معمولی، ماسه خالص و کود آلی" (2:1:1) پرورش داده شدند. سپس در زمستان سال سوم به عرصه جنگل کاری واقع در مرزن آباد چالوس (با اقلیم نیمه خشک و ارتفاع 300 متر از سطح دریا) انتقال و در چاله‌هایی با عمق مناسب کاشته شدند و در طی دو سال مورد بررسی قرار گرفتند. اجرای آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در چهار تکرار بوده است. نتایج اولین سال پس از کاشت آشکار کرد که نهال‌های رشد یافته در ترکیب "خاک معمولی، ماسه خالص و کود آلی" (2:1:1) در مقایسه با دیگر تیمارها از ارتفاع کل و طول تاج بیشتری برخوردار بودند؛ هرچند میزان زنده‌مانی، قطر یقه و قطر تاج نهال‌ها تحت تأثیر تیمارهای یادشده قرار نگرفت. در سال دوم، تفاوت معنی‌داری در ارتفاع کل نهال‌ها، نرخ زنده مانی و قطر تاج آنها وجود نداشت، اما برخلاف سال اول، قطر یقه نهال‌ها در تیمار حاوی "خاک معمولی، ماسه خالص و کود آلی" (2:1:1) بالاترین میزان را دارا بوده است. بر پایه این بررسی، می‌توان مناسب‌ترین تیمار را برای کمک به استقرار نهال‌های زربین در عرصه جنگل‌کاری یادشده و منطقه های همانند، ترکیب "خاک معمولی، ماسه خالص و کود آلی" (2:1:1) پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها