بررسی وتعیین آستانه رطوبتی خاک برای ورود ماشین های بهره‌برداری به مسیرهای کار بابهره گیری از نرم‌افزار FOR-PRO (بررسی موردی: جنگل خیرودکنار)

نویسندگان

چکیده

در فعالیت های بهره‎برداری جنگل به طورمعمول پس از بهره گیری از ماشین های چوبکشی، آثار تخریب روی خاک جنگل دیده می‎شود که شامل کوبیدگی خاک و ایجاد رد چرخ و رد گرده بینه می‎باشد. یکی از عامل هایی که در تخریب خاک موثر است رطوبت وزنی خاک است. هرچه این رطوبت بیشتر باشد، تخریب خاک بیشتر می‎شود. در صورتی که رطوبت وزنی خاک در حد مناسبی باشد، تخریب و به هم خوردگی به کمترین میزان می‎رسد. لذا برای کاهش تخریب خاک لازم است آستانه رطوبتی برای خاک تعیین شود. برای این منظور با بهره گیری از نرم‎افزار For-Pro و با وارد کردن داده های خاک و ماشین، آستانه رطوبتی خاک تعیین ‎شد. در این بررسی سعی شده است میزان تخریب در خاک با رطوبت پایین‎تر و خاک با رطوبت بالاتر از حد آستانه تعیین و با هم مقایسه شود. در این بررسی همچنین مشخص شد میزان بهم خوردگی در خاک خشک پس از هر بار رفت و برگشت ماشین چوبکشی 72/0 سانتیمتر در هر نقطه و در خاک با رطوبت زیاد 37/1 سانتیمتر در هر نقطه از مسیر می‎باشد. همچنین مشخص شد که اثر ماشین چوبکشی بر روی خاک خشک به صورت کوبیدگی خاک ظاهر شده و در خاک با رطوبت زیاد به صورت به هم خوردگی شدید افق های خاک ظاهر می‎شود.

کلیدواژه‌ها