ارزیابی و تحلیل روند تعداد روزهای بدون بارش در استان اصفهان

نویسندگان

چکیده

در این بررسی دوره زمانی بیشینه روزهای بدون بارش و شمار سالانه دوره‌های بدون بارندگی در استان اصفهان به منظور تعیین روند تغییرهای آنها با بهره گیری از آزمون من-کندال گزینش شد. ابتدا دوره ‌های زمانی مورد بررسیمورد آزمون همگنی قرار گرفتند. نتایج این آزمون نمایانگر معنی‌دار بودن همگنی در سطح 95% بود. نتایج آزمون روند نشان داد تنها 2 ایستگاه دارای روند معنی‌دار کاهشی شمار بیشینه سالانه روزهای بدون بارش درسطح معنی‌داری 5% هستند. نتایج این بررسی همچنین نشان داد 3 ایستگاه دارای روند افزایشی در شمار دوره‌های بدون بارش و یک ایستگاه دارای روند کاهشی در شمار دوره‌های بدون بارندگی هستند که در سطح 5 و 1 درصد معنی‌دار هستند.

کلیدواژه‌ها