بررسی کیفیت علوفه در دسترس دام نژاد دالاق در مراتع قشلاقی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی کیفیت علوفه در دسترس دام نژاد دالاق در مراتع قشلاقی، آق قلا واقع در استان گلستان، نمونه برداری از 15 گونه گیاهی در دو مرحله فنولوژیکی صورت گرفت. از هر گونه 5 تکرار و از هر تکرار 5 پایه به صورت تصادفی گزینش و بریده شد. نمونه‌ها در شرایط آزمایشگاهی خشک شدند و سپس تجزیه شیمیایی به منظور تعیین شاخص‌های کیفیت علوفه انجام شده که این شاخص‌ها شامل: پروتئین خام، دیواره سلولی منهای همی‌سلولز ADF))، ماده خشک قابل هضم ( DMD) و انرژی متابولیسمی‌بود. میزان نیتروژن و ADFآنها اندازه گیری شد و درنتیجه، از اطلاعات نیتروژن، پروتئین خام، از اطلاعات ADF و نیتروژن میزان هضم پذیری و از نتایج هضم پذیری انرژی متابولیسمی‌در هر کیلو گرم علوفه برآورد شد. به منظور انجام تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تجزیه واریانس بهره گیری شد. نتایج نشان داده است که با پیشرفت مرحله های رشد میزان پروتئین خام کاهش پیدا میکند و بر میزان دیواره سلولی منهای همی‌سلولز افزوده می‌شود. بیشترین کیفیت علوفه مربوط به مرحله رشد رویشی و مربوط به گونه Atriplex lentiformis و کمترین کیفیت علوفه مربوط به مرحله رشد کامل و مربوط به گونه Hordeum lephoides می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد که کیفیت علوفه گونه‌های مختلف با یکدیگر در سطح پنج درصد تفاوت معنی‌داری دارند.

کلیدواژه‌ها