تعیین اندازه واحد دامی ‌و برآورد میزان انرژی مورد نیاز گوسفند مغانی

نویسندگان

چکیده

بیش از 20 نژاد گوسفند با جثه‌های متفاوت از مراتع مختلف کشور در منطقه های آب و هوایی متفاوت بهره می‌گیرند، نمی‌توان تعریف یکسانی برای واحد دامی ‌در کل کشور ارائه داد، بلکه باید مفهوم واحد دامی ‌برای هر نژاد گوسفند به طور مستقل تعیین شود. لذا یکی از نیازهای پایه ای در برنامه‌ریزی و بهره‌برداری بهینه از مراتع و دستیابی به عملکرد دام در سطح مطلوب، تعیین واحد دامی ‌می‌باشد. در این زمینه 2 گله از نژاد مغانی در منطقه کلیبر تبریز گزینش شد و در قشلاق از هر گله 60 رأس گوسفند شامل 15راس میش 3 ساله، 15 راس میش 4 ساله، 10 رأس بره 3 ماهه، 10 راس بره 6 ماهه 5 رأس قوچ 3 ساله، 5 راس قوچ 4 ساله وزن کشی شدند. در ییلاق از هر گله همان دامها،به جز بره‌ها (به علت فروش آنها) وزن کشی شدند. میانگین وزن زنده میش‌ها اندازه‌گیری شده، 51 کیلوگرم بود. میانگین وزن قوچ‌های سه و چهار ساله 1/71 کیلوگرم و بره‌های سه ماهه و شش ماهه به ترتیب 5/21 و 32 کیلوگرم بود. نیاز دام‌ها بر حسب معادل واحد دامی ‌برای قوچ و بره‌های سه، شش ماهه به ترتیب برابر با 4/1،4/0، 6/0 تعیین گردید. با بهره گیری از فرمول ماف، میزان انرژی متابولیسمی‌مورد نیاز روزانه بر حسب واحد دامی ‌در مراتع منطقه، در حالت نگهداری برابر با 35/10 مگاژول برآورد شد.

کلیدواژه‌ها