بررسی روش‌های اصلاح مدل نسبت عبور لیف‌ها، به منظور ارزیابی جزءجزءسازی طولی لیف‌ها خمیر کاغذ OCC با غربال فشاری

نویسندگان

چکیده

یک روش موثر در یکنواخت سازی خمیر کاغذ OCC و در نتیجه، تولید کاغذی با ویژگی‌های مقاومتی بالاتر، فرایند جزءجزءسازی می‌باشد. در این بررسی، مدل نسبت عبور لیف‌ها بکار گرفته شده در جزءجزءسازی خمیر اولیه، برای جزءجزءسازی خمیر OCCگسترش داده شد. از آنجایی که جزءجزءسازی طولی لیف‌ها خمیر و تغییرهای درصد خشکی آن با تا بع نسبت عبور لیف‌ها، ، به نسبت حجمی ‌پسماند غربال ارتباط داده می‌شود (روابط 2 و 5)، لذا در این پژوهش اثرگذاری چند متغیر شامل نسبت حجمی ‌پسماند غربال، سرعت جریان خمیر از روزنه‌های غربال و نوع خمیر بر روی و درنتیجه بر روی دو مشخصه یاد شده در بالا تعیین شده است. رابطه‌های اصلاح شده جدید بر پایه داده‌های تجربی نتیجه شده از بدست آمده در عملیات جزءجزءسازی خمیر OCC، دارای دقت بیشتری در پیش بینی اثرگذاری متغیر‌های یادشده بر روی جزءجزءسازی طولی لیف‌های خمیر و عامل تغلیظ پسماند بوده است. در مقایسه با خمیر اولیه، خمیر OCC دارای کیفیت جزءجزءسازی پایین تر و عامل تغلیظ پسماند بالاتر بوده است. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان داده است که جزءجزءسازی طولی لیف‌ها و عامل تغلیظ پسماند با افزایش نسبت حجمی ‌پسماند غربال کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها