بررسی و ارزیابی اقتصادی مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا

نویسندگان

چکیده

با توجه به شرایط اقلیمی‌مطلوب و بسترهای کاری مناسب، از جمله وجود شمار زیادی چشمه با آبدهی بالا و رودخانه‌های دائمی‌و فصلی در استان ایلام، پرورش ماهی می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در تامین نیازهای منطقه داشته باشد. هدف از انجام این بررسی، ارزیابی بازدهی اقتصادی مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا با بهره گیری از شاخص‌های سودآوری و ارزیابی اقتصادی طرح‌ها می‌باشد. در این بررسی کلیه واحدهای تولیدی مورد نظر در استان ایلام، که بالغ بر 30 مزرعه پرورش ماهی قزل‌آلا بودند، مورد بررسی قرار گرفته و آمار و اطلاعات مربوطه از راه پرسشنامه جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل سود آوری از شاخص نرخ بازده دارائی‌های شخصی بهره گیری و به منظور ارزیابی اقتصادی این مزارع، شاخص‌های ارزش حال خالص طرح و نرخ بازدهی داخلی بکار گرفته شده اند. نتایج مقایسه نرخ بازدهی دارائی‌های شخصی با متوسط نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری نشان داد که 41 درصد از مزارع پرورش ماهی سودآور بوده‌اند. نتایج بدست آمده از محاسبه شاخص‌های ارزش حال خالص و نرخ بازدهی داخلی طرح نشان می‌دهد که مزارع با ظرفیت تولیدی بیشتر از 15 تن دارای توجیه اقتصادی می‌باشند. بر همین پایه به منظور دستیابی به سودآوری بیشتر در این واحدها، بزرگتر شدن اندازه واحدها و بهره‌گیری و کسب صرفه‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر میباشد.

کلیدواژه‌ها