ارزیابی وضعیت توده‌های جنگلی زاگرس میانی با شرایط متفاوت دخالت انسانی (مطالعه موردی: سامانه عرفی کارزان ایلام)

نویسندگان

چکیده

این ارزیابی با هدف بررسی وضعیت توده‌های جنگلی زاگرس میانی در شرایط مختلف - توده‌های با دسترسی آسانتر، واقع در مناطق با شیب کم و با زیر آشکوب کشاورزی (منطقه یک) و منطقه هایی واقع در شیب و ارتفاع های بالا و دسترسی سخت تر (منطقه دو) - صورت گرفته است. برای رسیدن به این هدف در منطقه یک تعداد 28 و در منطقه دو تعداد 29 قطعه نمونه و در هر قطعه نمونه, قطر برابر سینه, مبدا زادآوری, نوع گونه, ریخت رویشی, ارتفاع کامل, قطر بزرگ تاج و قطر عمود بر آن برداشت و با انتقال به رایانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بیانگر این است که دخالت بیشتر انسان در منطقه های با دسترسی راحت تر باعث شده است که درختان در این منطقه ها بیشتر به حالت جست گروه (شاخه‌زاد) بوده و درصد درختان تک پایه (دانه‌زاد ) نسبت به مناطقی که دسترسی به آنها مشکل تر است, کمتر باشند. در منطقه یک، میانگین تاج پوشش کمتر، درختان قطور تر فراوانی بیشتری دارند. به دلیل دخالت انسان در این جنگل‌ها پراکنش قطری پایه‌های بلوط که عنصر اصلی این جنگل‌‌‌ها می‌باشد در حالت تک پایه به صورت توزیع نرمال و مشابه با جنگل‌های همسال می‌باشد. در حالی که پراکنش در حالت جست گروهی, توزیعی کم شونده و به صورت توزیع جنگل ‌های ناهمسال می‌باشد. ضریب های همبستگی بین قطر برابر سینه با ارتفاع و قطر برابر سینه با تاج درختان در منطقه یک نسبت به منطقه دو قوی‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها