بررسی هیدروکربور‌های پلیإآروماتیکPAH) ) در فرآیندهای بازیافت چوب‌های تیمارشده با کرئوزوت. بخش دوم: جداسازی هیدروکربور‌های پلی‌آروماتیک حلال شویی شده از چوب‌های تیمارشده ‌فرسوده

نویسندگان

چکیده

تغییرات غلظت تعدادی از هیدروکربور‌های پلی آروماتیک (PAH) به دست‌آمده از حلالإشویی خرده چوب های حاصل از تراورسإهای کار کردهإی تیمار شده با کرئوزوت در طی زمان به روش کروماتوگرافی مایع بررسی گردید. غیر قطبی بودن و نداشتن تجانس شیمیایی این ترکیب‌ها با اجزاء ساختاری چوب موجب نفوذ کمتر اجزاء PAH در دیواره فیبر و تجمع بیشتر در خلل و فرج چوب می‌شود که براحتی با استفاده از حلال‌های آلی قابل استخراج‌ می باشند. بعضی از ترکیبات PAH استخراج شده در مدت زمان 1، 2، 4 و7 ساعت حلال شویی، به روش کروماتوگرافی مایع (HPLC) در مرحله معکوس ستون HPLC شناسایی و تعیین غلظت شدند و تغییرات غلظت آنها بررسی شد. نتایج نشان دادند که اغلب هیدروکربور‌های پلی آروماتیک بررسی شده به گونه مؤثری در مدت زمان یک ساعت با حلال‌های آزمون از خرده چوب‌های تیمار شده استخراج می شوند. زمان‌های طولانی تر موجب افزایش قابل توجه استخراج این ترکیب‌‌ها نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها