تعیین مناسب‌ترین زمان و مدت بخاردهی مهم‌ترین گونه‌های چوبی مورد استفاده در صنعت روکش و تخته لایه

نویسندگان

چکیده

برای انجام این بررسی گرده بینه گونه‌های چوبی توسکا، افرا، راش، بلوط، ون، ممرز و گونه ملج مورداستفاده قرار گرفتند. کار بررسی با در نظر گرفتن عامل‌های متغیر شامل گروه قطری در دو سطح 60-50 و 70-60 سانتیمتر، دمای بخاردهی در سه سطح50،60 و 75 در جه سلیوس (برای گونه‌های توسکا و افرا و هر دو گروه قطری)، 60،75 و90 در جه سلیوس (برای سایر گونه‌ها و هر دو گروه قطری) و زمان بخاردهی برای گروه قطری 60-50 سانتی متر در سه سطح 10، 15 و 25 ساعت (گونه‌های افرا و توسکا)، 55،65 و75 ساعت (گونه ممرز) 45، 55 و 65 ساعت (سایر گونه‌ها) و برای گروه قطری 70-60 سانتی متر 15،25 و30 ساعت (گونه‌های افرا و توسکا)، 65،75 و85 ساعت (گونه ممرز) 55، 65 و 75 ساعت (سایر گونه‌ها) انجام گرفت. برای مشخص کردن مناسب‌ترین تیمار بخاردهی برای هر گونه چوبی و هرگروه قطری ویژگیهائی چون درصد رطوبت چوب (قبل و بعد از بخاردهی)، سختی، قطر مغزی گرده بینه و در نهایت کیفیت لایه‌ها اندازه‌گیری شدند. نتایج به دست آمده از بررسی ویژگیهای مختلف اندازه‌گیری شده نشان دادند که مناسب‌ترین دما و مدت بخاردهی گرده‌بینه گونه‌های مختلف و برای هر دو گروه قطری، متفاوت است. ضمن اینکه مناسب‌ترین شرایط بخاردهی در هر دو گروه قطری 60-50 و 70-60 سانتیمتر و برای گونه‌های توسکا و افرا، راش و ملج یکسان بوده وبرای گونه‌های ون، بلوط و ممرز دارای شرایط بخاردهی متفاوت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها