بررسی هیدروکربورهای پلی آروماتیک (PAH) در فرآیندهای بازیافت چوب‌های تیمار شده با کرئوزوت. بخش اول:استخراج کرئوزوت با حلال‌های آلی از چوب‌های تیمار شده فرسوده

نویسندگان

چکیده

چوب‌های کارکرده اشباع شده با کرئوزوت می توانند به عنوان انبوهی از ذخایر فیبری در صنایع تبدیلی چوب به کار روند. برای چنین هدفی اغلب لازم است تا کرئوزوت از چوب تیمار شده استخراج شود تا عوامل اتصال دهنده طبیعی در چوب همانند چوب تیمار نشده فعال شوند و نیز امکان چسب پذیری عناصر چوبی فراهم آید. بدین منظور کرئوزوت موجود در خرده چوب‌های بدست آمده از قسمتی از تراورس اشباع شده راش با سه نوع حلال آلی متانول، متیلن کلراید و اتر پترول به مدت ده ساعت به روش غوطه وری در حلال استخراج شد. در فاصله‌های زمانی نیم، یک، دو، چهار، هفت و ده ساعت، مقادیر استخراج تعیین و با مقدار کرئوزوت اولیه موجود در چوب اشباع شده مقایسه شد. نتایج آزمونهای حلال شویی نشان داد که حدود نیمی از تمام کرئوزوت قابل استخراج در مدت زمان یک ساعت از خرده چوب‌ها استخراج می‌شود. ادامه فرآیند‏، موجب استخراج تدریجی کرئوزوت، و گذشت زمان پس از هفت ساعت موجب افزایش کارایی فرآیند نمی‌شود به طوری که میزان استخراج کرئوزوت در روش حلال شویی با حلال‌های به کار رفته برای نمونه‌های چوبی با ابعاد متوسط 4×18×22 میلی متر، 67-51 درصد می باشد.

کلیدواژه‌ها