پایدارسازی نوری خمیر کاغذ CMPرنگبری‌شده با پروکسید هیدروژن با استفاده از انواع بازدارنده‌ها

نویسندگان

چکیده

پایداری نوری خمیر کاغذ CMP بدست‌آمده از مخلوط چوب گونه‌های پهن برگ و رنگبری‌شده با پروکسید هیدرژن‏, در حضور سه نوع افزودنی جذب کننده نور فرابنفش از دسته اورتو- هیدروکسی آروماتیک‌ها، تجزیه کننده هیدروپروکسید ازنوع فسفیتی، تثبیت کننده نوری آمینی از نوع نیتروکسید ممانعت شده, ویک آنتی اکسیدان فنولی ممانعت شده‌ بررسی شد. در همه تیمارها از آغشته سازی سطحی ورقه‌های دست ساز خمیر کاغذ CMP رنگبری‌شده استفاده شده است. هرکدام ازجذب کننده‌های فرا بنفش4،2-دی هیدروکسی بنزوفنون(DHB)، 328 Tinuvinو 405Tinuvin به تنهایی از زرد شدن نوری خمیر کاغذ CMP رنگبری‌شده جلوگیری کرده‌اند. ولی بازدارنده نیتروکسیدی(4- هیدروکسی TEMPO) وآنتی اکسیدان فنولی ممانعت شده(1010 Irganox) به تنهایی در پایدارسازی نوری خمیر کاغذ BCMP کارایی نداشته وحتی موجب تشدید زرد شدن آن شدند. تجزیه کننده هیدروپروکسید 168 Everfos نیز به تنهایی بازدارنده مناسبی برای CMP رنگبری‌شده تشخیص داده نشد.

کلیدواژه‌ها