بررسی هزینه تولید گروه قطع (اره موتوری)‌ در جنگل‌های اسالم استان گیلان

نویسندگان

چکیده

قطع درختان با اره‌‌موتوری از مولفه‌های متکی به کارگر در تمام فعالیت‌های بهره‌برداری به‌شمار می‌آید که به دلیل محدودیت زمانی و اینکه باید در زمان خاصی از سال انجام شود، ازاهمیت وی‍ژه‌ای برخوردار است. به‌منظور مشخص نمودن کارایی روش قطع فعلی در جنگل‌های اسالم و بدست آوردن راه‌هایی برای ارتقای روش‌‌ها و سازمان‌دهی گروه قطع این بررسی در این منطقه صورت گرفت.به‌این منظور پارسل‌های 318، ‌319 ،‌321، 322‌، 365،‌ 367 از سری 3 ناو برای بررسی گزینش شدند. در این بررسی اجزای یک چرخه قطع مشخص و تعداد 131 چرخه قطع برداشت شد همراه با برداشت زمان اجزای کار قطع، عامل‌هایی مانند قطر درختان در محل قطع، فاصله بین درختان نشانه‌گذاری شده، شیب طولی و شیب عرضی دامنه برداشت شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعیین معادله ریاضی پیش بینی زمان چوبکشی، نتایج زیر بدست آمد. بهترین مدل زمان انجام قطع به صورت تابعی از متغیرهای مستقل قطر درخت در محل قطع، ‌فاصله بین درختان و شیب طولی در هر چرخه قطع می‌باشد. احراز اعتبار مدل نشان داد که مدل از اعتبار آماری لازم برخودار است. تعداد درختان قطع شده در هر ساعت کار 13 اصله (2/84 متر مکعب در ساعت) بدون به‌شمار آوردن زمان‌های تاخیر و 10 اصله (5/66 متر مکعب درساعت) با به‌شمار آوردن زمان‌های تاخیر بود. به منظور تعیین هزینه قطع از مدل هزینه‌یابی پیشنهادی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور استفاده شد. که بر پایه محاسبات انجام شده هزینه قطع هر درخت با به‌شمار آوردن زمان‌های تاخیر 23343 ریال و بدون به‌شمار آوردن زمان‌های تاخیر 18424ریال بود. بررسی اثر تغییرات هر یک از متغیرها روی زمان انجام کار و در نتیجه تغییرات هزینه‌های قطع نشان داد که با افزایش قطر درختان هزینه‌های قطع یک متر مکعب چوب کاهش و با افزایش شیب طولی و فاصله بین درختان هزینه قطع یک مترمکعب چوب افزایش می‌یابد. تاخیرها بعد از زمان لازم برای بن زنی و بن بری بیشترین زمان را به خود اختصاص می‌دهند.

کلیدواژه‌ها