بررسی کاربرد روش خط نمونه در جنگل‌های حفاظتی خلخال

نویسندگان

چکیده

در این بررسی برای ارائه روش مناسب از نظر دقت وهزینه درآماربرداری از جنگل‌های حفاظتی، روش خط نمونه،‌ بر پایه فاصله بین درختان وروش خط نمونه بر پایه نظریه احتمالات برای مقایسه گزینش شد. متغیرهای مورد بررسی?شامل تعداد درختان درهکتار، سطح تاج پوشش ‌و سطح مقطع برابر سینه (مناسب برای جنگل‌های حفاظتی) بود. به‌این منظور با استفاده ازیک شبکه آماربرداری به ابعاد 100*100متر، تعداد 48 خط نمونه با طول 40 متر برداشت شد. برای مقایسه نتایج روشـهای نمونه‌برداری با متغیر های ‌واقعی‌جامعه آماری‌، منطقه‌ای به مساحت 53/49 هکتار آماربرداری صد درصد شد. نتایج بدست آمده از آزمون t نشان داد که میانگین متغیرهای مورد بررسی در روش خط نمونه بر پایه فاصله بین درختان به میانگین واقعی بدست آمده ازآماربرداری صددرصد نزدیک بوده و اختلاف معنی‌داری ندارد. برای مقایسه توزیع تعداد درهکتاردر طبقه‌های سطح تاج پوشش و رویه زمینی، روشهای نمونه‌برداری با روش آماربرداری صددرصد، از آزمون K.S (کولموگرف- اسمیرنف) استفاده شد. نتایج نشان داد که روش نمونه‌برداری خط نمونه بر پایه فاصله بین درختان از نظر توزیع تعداد در هکتار درطبقه‌های سطح تاج پوشش و سطح مقطع برابر سینه اختلاف معنی‌داری با روش آماربرداری صد درصد ندارد. بنابراین از بین دو روش فوق، روش نمونه‌برداری خط نمونه بر پایه فاصله بین درختان به واقعیت نزدیک تر بوده و برای آماربرداری منطقه مناسب تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها