تأثیر عامل‌های ادافیک بر جست‌دهی گونه‌های بلوط در جنگل‌های مریوان

نویسندگان

چکیده

این پژوهش در جنگل دویسه به مساحت 660 هکتار واقع در شمال‌شرقی شهرستان مریوان در استان کردستان صورت گرفت. عنصر اصلی درختی این جنگل بلوط می‌باشد که سه گونه از آن بنام‌های برو، مازودار و وی‌ول در این جنگل وجود دارند. ابتدا با استفاده از یک شبکه نمونه‌برداری مستطیلی شکل به ابعاد 300 *150 متر, 103 قطعه نمونه در منطقه مشخص شد. سپس با در نظر گرفتن عامل‌های فیزیوگرافی (ارتفاع از سطح دریا, جهت جغرافیایی و درصد شیب) و نیز نقشه گروه‌های اکولوژیک گیاهی جنگل, واحدهای همگن رویشگاهی مشخص و 38 نمونه خاک از واحدهای همگن جمع‌آوری و تجزیه شدند. در نهایت با استفاده از تجزیه‌و‌تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) تأثیر تعدادی از مهم‌ترین عامل‌های ادافیکی (12 متغیر) بر جست‌دهی گونه‌های مختلف بلوط بررسی شد. نتایج نشان داد که در هر دو دامنه شمالی و جنوبی مهم‌ترین عامل‌ تأثیرگذار بر جست‌دهی بلوطها، pH خاک می‌باشد به‌طوری‌که در قسمت‌هایی از دامنه شمالی که pH خاک در حد خنثی است, بهترین شرایط برای جست‌دهی‌ بلوط‌ها فراهم می‌باشد. در دامنه جنوبی نیز افزایش pH خاک و نیز کاهش پتاسیم خاک بمقدار کمتر از 190 قسمت در میلیون، بهترین شرایط را برای جست‌دهی بلوط‌ها فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها