ارزیابی اثر کمی متغییرهای محیطی در رخداد فرسایش خندقی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش در حوزه آبخیز چپ چپ- گمیش آباد یکی از زیر حوزه‌های آبخیز زنجانرود واقع درشمال غرب شهرستان زنجان با گزینش 32 خندق در بخش مرکزی منطقه مورد بررسی و با استفاده از اطلاعات بدست آمده از تفسیر عکس‌های هوایی مربوط به سال‌های 1335، 1346، 1380 و تصاویر ماهواره‌ای مربوط به سال‌های 1370 و 1377 همراه با عملیات میدانی و بازدید، موقعیت مکانی خندق‌های گزینشی انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها و استخراج نتایج در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) با بکارگیری نرم افزار (ILWIS) و داده‌های سنجش از دور ((RS است. بنابر نتایج بدست آمده از این بررسی‌ها با افزایش سطح بالادست پیشانی خندق رشد طولی بیشتر می‌شود. یون سدیم که باعث انتشار یافتن ذرات ریز بویژه رس در خاک می شود در خندق‌هایی که گسترش بیشتری دارند, به میزان زیادی وجود دارد هر چه میزان مواد آلی وهوموس خاک بیشتر باشد پایداری خاکدانه‌ها زیادتر و در نهایت گسترش طولی خندق محدودتر می‌باشد. همچنین در منطقه مورد بررسی بارش‌های 24 ساعته با شدت بالاتر از 5/12 میلیمتر معادل 5/0 اینچ به‌عنوان یکی از عامل‌های موثر در رشد طولی خندق عمل نموده است.

کلیدواژه‌ها