بررسی تغییرات ویژگی‌های ریخت‌سنجی رسوبات بستر در جهت پایاب رودخانه واز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز واز، مازندران)

نویسندگان

چکیده

بررسی تغییرات ویژگی‌های ریخت‌سنجی رسوبات بستر منجر به درک وقایع هیدرولوژیکی حاکم بر یک سامانه آبخیز و مدیریت بهینه آن می‌شود. این پژوهش در رودخانه واز در استان مازندران به طول 30 کیلومتر با هدف بررسی تغییرات شاخص‌های ریخت‌سنجی رسوبات بستر در جهت پایاب انجام گرفت. به همین منظور پس از تعیین هفت مقطع در طول رودخانه واز رسوبات بستر در این مقاطع برداشت و شاخص‌های ریخت‌سنجی مربوط به‌این رسوبات شامل میانگین، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، نما،10d, 50d و90d, درصد شن، ماسه و سیلت و رس، بافت رسوبات، اندازه‌های بزرگ، میانگین و کوچک ذرات، عامل شکل، قطر ظاهری، کروی بودن، گرد شدگی و نسبت پهن‌شدگی اندازه‌گیری و محاسبه و تغییرات آن‌ها در جهت پایاب رودخانه بررسی شد. نتایج بدست آمده از پژوهش ضمن تأیید تغییرات ویژگی‌های ریخت‌سنجی رسوبات بستر در طول بازه مورد بررسی نشان داد که شرایط مختلف طبیعی و فعالیت‌های انسانی در این حوزه شدت و روند تغییرات ویژگی‌های دانه‌بندی و ریخت‌سنجی رسوبات بستر رودخانه را به‌طور کامل تحت تأثیر قرار داده است.

کلیدواژه‌ها