شبیه‌سازی رفتار احتمالی سری زمانی شاخص بارش استاندارد (SPI) با مدل زنجیره مارکف برای هشدار خشکسالی‌های استان فارس

نویسندگان

چکیده

شاخص بارش استاندارد (SPI) به عنوان شاخص منتخب به منظور بررسی خشکسالی‌های استان فارس, با استفاده از داده‌های بارش 26 ایستگاه واقع در داخل و خارج استان با طول دوره آماری مشترک 32 سال (78-1343) در مقیاس زمانی 12 ماهه محاسبه شد. در مرحله بعد با ترکیب مقدار شدت خشکسالی بدست آمده از روش SPI و زنجیره مارکف نسبت به ساخت ماتریس احتمال انتقال و ماتریس ایستایی منطقه اقدام شد. در نهایت وضعیت دراز مدت منطقه از نظر دوام خشکسالی‌ها و نیز طول مدت خشکسالی‌ها در 10 سال آینده پیش‌بینی شد. نتایج نشان داد که در ماتریس احتمال انتقال خشکسالی بیشترین احتمالات در بخش قطری ماتریس دیده می‌شود که بیانگر پایداری شرایط محیطی می‌باشد در ماتریس احتمال ایستایی خشکسالی درصد دوره‌هایی که منطقه در دراز مدت در آن باقی می‌ماند با احتمالاتی که شاخص بارش استاندارد ارائه می‌دهد هم خوانی دارد که نشان‌دهنده توانایی مدل زنجیره مارکف برای هشدار خشکسالی‌های استان فارس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها