تهیه نقشه خاک‌های تحت تاثیر شوری و قلیائیت با استفاده از داده‌های

نویسندگان

چکیده

شور و قلیایی شدن خاک‌ها دو فرایند غالب تخریب خاک در مناطق خشک و نیمه خشک می‌باشد. این پژوهش به منظور ارزیابی قابلیت داده‌های ماهواره ASTER در شناسایی و جداکردن خاک‌های شور و قلیایی با استفاده از بررسی‌های صحرایی و نتایج آزمایشگاهی خاک‌ها، در دشت قزوین صورت گرفت. در این پژوهش ابتدا کلاس‌های طیفی منطقه مورد بررسی در تصویر استخراج و سپس با کمک اطلاعات جانبی و بررسی‌های صحرایی به کلاس‌های شوری و قلیائیت تبدیل و در نهایت نقشه‌های EC و SAR بدست آمدند. نمونه‌برداری صحرایی با روش نمونه‌برداری طبقه‌بندی شده تصادفی انجام گرفت. با استفاده از نقشه خاک موجود، در هر واحد نقشه خاک دست‌کم یک پروفیل به منظور بررسی تغییرات عمقی شوری و قلیائیت مورد بررسی قرار گرفت. شاخص‌های هدایت الکتریکی،pH ، Na+،Mg2+ ،Ca2+ و بافت در نمونه‌های خاک اندازه‌گیری شد. از اطلاعات کمکی مانند نقشه مدل رقومی‌ارتفاع و شیب برای افزایش دقت طبقه‌بندی استفاده شد. NDVI، SRVI، PVI، SAVI، SI، BI و NDSI بررسی شدند. مولفه‌های اصلی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد تلفیق مدل رقومی‌ارتفاع و همه باندهای سنجنده دارای بالاترین درستی بود. از طرفی مشاهده شد باندهای گرمایی دقت طبقه‌بندی را افزایش داد که تایید کننده نقش موثر این باندها در طبقه‌بندی خاک‌های شور و سدیمی‌است. در بین روش‌های پردازش تصاویر بررسی شده PCA دارای درستی بالایی بود. شاخص‌ها دارای درستی پایینی در جداسازی خاک‌های شور بودند. شاخص مطلوب دارای درستی کلی کمی‌بود، به نظر می‌رسد استفاده از همه اطلاعات طیفی و مکانی عامل مهم‌تری نسبت به استفاده از شاخص مطلوب برای گزینش بهترین ترکیب باندی در منطقه موردبررسی باشد. دقت طبقه‌بندی نقشه قلیائیت کمتر از نقشه شوری بود و در نقشه قلیائیت دقت طبقه‌بندی کلاس‌ها با قلیائیت متوسط کمتر از کلاس‌های با قلیائیت کم و زیاد بود.

کلیدواژه‌ها