تهیه نقشه‌های رقومی برخی از ویژگی‌های شیمیایی خاک با استفاده از

نویسندگان

چکیده

برای تهیه نقشه‌های رقومی برخی از ویژگی‌های شیمیایی خاک، داده‌های ماهوار‌های سنجندة ایی ‌تی ام ETM+ ماهواره‌ لندست 7 مربوط به شهریور 1380 از منطقه شمال غربی شهرستان اصفهان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تصحیح‌های هندسی ورادیومتریک، رادیومتریک، بر روی تصاویر انجام گرفت و تصاویر با دقت 58/0 پیکسل به ثبت رسیدند. پردازش‌‌هایی مانند بارزسازی تصاویر و تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA)بر روی این داده‌ها اعمال شدند. 77 نمونه از خاک سطحی به‌صورت نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌بندی شده تهیه و مورد تجزیه آزمایشگاهی قرار گرفتند. شاخص‌ها شوری(ECe)، اسیدیته، آهک و قلیائیت نمونه‌ها تعیین شدند. با قرار دادن لایه‌برداری نقط‌های نمونه‌ها بر روی تصاویر ماهوار‌ه‌ای، درجه‌های روشنایی پیکسل‌‌های مربوطة نقاط نمونه‌برداری استخراج شدند. روابط همبستگی و رگرسیونی میان درجه‌های روشنایی و شاخص‌ها اندازه‌گیری شده مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که ضریب‌های همبستگی بین متفیرها بسیار پائین است. به‌طوری‌که ضریب‌های همبستگی برای باند‌های ETM+4 ،ETM+7 وETM+1 نسبت به دیگر باندها بیشتر بوده است. ضریب‌های رگرسیونی در مورد اسیدیته خاک‌‌های سطحی، معادل 50 درصد بدست آمد. لذا برازش مدل رگرسیونی مناسب بین متغیرها وجود نداشت که بتوان با اعمال آن بر تصویر، نقشه‌هایی از متغیر‌های خاک از راه‌این مدل تهیه نمود. لذا نقشه‌ها از روش طبقه‌بندی نظارت شده تهیه شد.

کلیدواژه‌ها