تعیین و بررسی رطوبت تعادل چوب در کشورهای همسایه ایران

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از آمار یازده سال گذشته، متوسط دما و رطوبت نسبی 33 شهر مهم کشورهای آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی، بحرین، قطر، کویت، عراق و ترکیه تعیین شد. با استفاده از رابطه Hailwood-Horrobin رطوبت تعادل محاسبه و تغییرات سالانه آن به همراه دما و رطوبت نسبی رسم شد. نتایج به‌دست آمده نشان دادند که متوسط سالانه رطوبت تعادل این شهرها بین %6/5=EMC و %6/15=EMC است. مقایسه منحنی تغییرات سالانه دما، رطوبت نسبی و رطوبت تعادل شهر‌های مذکور و بررسی‌های آماری نتایج مربوط به رطوبت تعادل آنها نشان می‌دهد که این شهرها را می‌توان در پنج گروه جداگانه با متوسط رطوبت تعادل 6/6 ،6/8 ،6/10 ،6/12 ،6/14درصد دسته‌بندی کرد. از این گذشته، نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که متوسط رطوبت تعادل بیشتر شهرهای کشورهای همسایه بجز شهر باکو از کشور آذربایجان(%6/15=EMC)، برابر یا کمتر از مقدار رطوبت مجاز چوب و فراورده‌های آن و دیگر مواد رطوبت‌پذیر (چرم و مواد نساجی و فرآورده‌های آنها) به هنگام مصرف است، یعنی اگر چوب و فراورده‌های آن تا رطوبت حد مجاز آماده و با رعایت نکات فنی به کشورهای همسایه صادر شوند، ضمن حفظ کیفیت مورد انتظار، دوام مطلوب و لازم را خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها