استفاده از دورریزهای کاغذ اسکناس باطله در ساخت تخته‌خرده‌‌چوب

نویسندگان

چکیده

برای بررسی امکان استفاده از کاغذ اسکناس باطله در ساخت تخته‌خرده‌چوب، از خرده‌های کاغذ اسکناس باطله به‌صورت مخلوط با خرده‌های چوب لایه ‌میانی برای ساخت تخته‌خرده‌چوب استفاده شد. اختلاط به‌صورت 0 ، 10 ، 20 و 30 درصد وزنی لایه میانی بود. نسبت وزنی لایه میانی به لایه‌های سطحی 70 به 30 بود. رزین اوره- فرمالدهید برای ساخت تخته‌ها استفاده شد. مقدار رزین در لایه‌های سطحی 12 درصد و در لایه میانی 10 درصد, زمان پرس در دو سطح 5 و 7 دقیقه و دمای آن در دو سطح 160 و 180 درجه سانتیگراد, ضخامت تخته‌ها 15 میلیمتر و دانسیته آنها gr/cm3 65/0 در نظر گرفته شد. خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها شامل خواص خمشی (مدول الاستیسیته و مدول گسیختگی)، مقاومت چسبندگی داخلی، جذب آب و واکشیدگی ضخامت اندازه‌گیری شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد افزایش مقدار کاغذ اسکناس در لایه میانی مقاومت‌های مکانیکی و بویژه مقاومت چسبندگی داخلی تخته‌های تیمارهای مختلف را نسبت به تخته‌های شاهد کاهش داده، اما مقدار این مقاومت‌ها در کلیه تیمارها از مقدار اعلام‌شده در استاندارد مربوط به این تخته‌ها بیشتر است. در مورد خواص فیزیکی (جذب آب و واکشیدگی ضخامت) افزایش مقدار کاغذ اسکناس باطله موجب کاهش جذب آب و واکشیدگی ضخامت تخته‌ها بعد از 24 ساعت غوطه‌وری در آب شد. افزایش زمان و دمای پرس موجب بهبود خواص مورد بررسی شد. به‌طور‌ کلی می‌توان گفت که استفاده از کاغذ اسکناس باطله به مقدار 30 درصد در لایه میانی تخته‌خرده‌چوب امکان‌پذیر است و تخته‌هائی مناسب برای مصارف داخلی به‌دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها