تولید خمیرکاغذ CMP از چوب صنوبر اورامریکن برای ساخت کاغذ روزنامه

نویسندگان

چکیده

این بررسی به منظور مقایسه ویژگی‌های کاغذسازی چوب دو دوره رویش 8 و 18 ساله گونه تند رشد صنوبر اورامریکن برای استفاده در ساخت کاغذ روزنامه کارخانه چوب وکاغذ مازندران انجام گرفته است. بدین منظور، چوب گونه صنوبر مورد نظر از دو دوره رویش مذکور، از ایستگاه تحقیقات صفرابسته واقع در استان گیلان تهیه و در خط تولید کارخانه چوب و کاغذ مازندران به خرده‌چوب تبدیل شد. براساس نتایج پخت‌های آزمایشی فرایند شیمیایی- مکانیکی(CMP)، غلظت مایع پخت 100 گرم بر لیتر (بر مبنای وزن خشک چوب)، درجه حرارت 160 درجه سانتیگراد و 1 : 7 = L : W و زمان پخت 90 و 130 دقیقه به ترتیب برای دوره‌های رویشی8 و 18 ساله ، به منظور دستیابی به بازده پخت 85 درصد انتخاب شد. خرده‌چوب‌ها پس از تیمار با ماده شیمیایی)سولفیت سدیم و هیدروکسید سدیم)، توسط دستگاه دفیبراتور در سه مرحله دفیبره شده و پس از رنگبری با پراکسید هیدروژن، با استفاده از دستگاه PFI تا درجه روانی300 ml.CSF پالایش شدند. در نهایت از خمیرکاغذهای به‌دست آمده، کاغذهای دست‌ساز آزمایشگاهی با گراماژ g/m2 60 ساخته شد. نتایج حاصل از آزمون‌های مختلف کاغذهای مذکور نشان داد که از نظر ویژگی‌های فیزیکی (مانند حجیم بودن) و مقاومتی (مانند طول پارگی، شاخص مقاومت کششی، شاخص مقاومت به ترکیدن و مقاومت به پاره شدن) کاغذهای حاصل از چوب صنوبر، در مقایسه با کاغذهای تهیه شده از خمیر CMP کارخانه وترکیب اصلی ماده اولیه کارخانه (75 درصد ممرز و 25 درصد راش)، کاملاً برتر بودند، و تنها از نظر ویژگی‌های نوری، در کاغذ ساخته شده از تیمارهای صنوبر، افت ماتی مشاهده می‌شود. بنابراین با اتخاذ تدابیر لازم برای جبران افت ماتی مذکور، می توان از صنوبر اورامریکن به صورت خالص به منظور تولید کاغذ روزنامه در مجتمع چوب و کاغذ مازندران استفاده کرد. در این زمینه تیمارهای حاوی صنوبر 8 ساله برتری دارند.

کلیدواژه‌ها