بررسی امکان استفاده از کارتن کهنه1 (OCC) به‌منظور بهبود کیفیت

نویسندگان

چکیده

در این بررسی، امکان استفاده از کارتن کهنه (OCC) در لایه‌های سطحی تخته ‌خرده ‌چوب به‌منظور بهبود کیفیت سطح این محصول، کاهش مصرف چسب در تولید آن و نیز استفاده بهینه از منابع لیگنوسلولزی مورد توجه قرار گرفته است. نسبت کارتن کهنه، رطوبت ذرات کارتن لایه‌های سطحی و زمان پرس، از عوامل متغیر و درصد چسب لایه میانی، سرعت بسته شدن پرس، دمای پرس، دانسیته تخته‌ها (g/cm37/0) و ضخامت تخته‌ها (mm16)، از عوامل ثابت در این پژوهش بودند. نتایج این بررسی نشان داد که مقدار کارتن کهنه نسبت به دو شاخص دیگر تاثیر بیشتری بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها دارد، به‌طوری‌که با افزایش مقدار آن از 40 به 60 درصد، مقاومت خمشی و برشی موازی سطح نمونه‌ها کاهش و جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و24 ساعت به‌طور معنی‌داری افزایش می‌یابد. همچنین مقاومت‌های خمشی و برشی نمونه‌های ساخته‌شده با 40 درصد کارتن کهنه در حد تیمار شاهد بود. جذب آب و واکشیدگی ضخامت آنها از تیمار شاهد به‌طور معنی‌داری بیشتر بود، ولی کیفت ظاهری و صافی سطح این تخته‌ها بهتر از نمونه‌های شاهد ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها