استفاده از لیگنین کرافت با کاتالیزور یون‌های فلزی به عنوان فیلر-اکستندر رزین اوره فرمالدهید در ساخت تخته لایه

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت و ارزش اقتصادی و غذایی آرد گندم و به‌منظور استفاده بهینه از پسماندهای واحدهای صنایع خمیرکاغذ، در این تحقیق امکان استفاده از پودر لیگنین کرافت حاصل از مایع پخت فرآیند خمیرکاغذسازی کرافت به‌عنوان فیلر-اکستندر رزین اوره فرمالدهید همراه با کاتالیزور یون‌های فلزی مورد توجه قرار گرفته است. مقدار مصرف پودر لیگنین کرافت و نوع کاتالیزور مصرفی از عوامل متغیر این تحقیق بودند. جذب آب و واکشیدگی ضخامت تخته‌ها بعد از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب، مدول الاستیسیته و مقاومت خمشی موازی و عمود بر الیاف و مقاومت برشی در سطح اتصال لایه‌ها مطابق با استانداردهای ASTM و ISO اندازه‌گیری و نتایج حاصل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این بررسی نشان داد که تا در صورت مصرف 30 درصد پودر لیگنین کرافت، بدون استفاده از کاتالیزور جذب آب و پایداری ابعاد تخته‌ها بهبود یافته و در مقدار استفاده از 30 درصد لیگنین کرافت با کاتالیزور استات روی خواص مکانیکی تخته‌های مورد بررسی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها