بررسی تاثیر مواد افزودنی و تزریق CO2 بر خواص کاربردی

نویسندگان

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر مواد افزودنی و نیز تزریق گاز دی اکسید کربن در کیک رشته چوب سیمان بر خواص تخته‏های حاصل ، در این تحقیق از رشته چوب‌های صنوبر،سیمان پرتلند نوع 2 ودو ماده افزودنی کلرید کلسیم(Cacl2 )و سولفات آلومینیوم (Al2(So4)3)در دو سطح 3و5 درصد استفاده شد. نتایج نشان داد که تخته‏های حاوی5 درصد کلرید کلسیم خواص مکانیکی بهتری دارند که دلیل آن‌را می‌توان به خنثی‌سازی بیشتر عوامل محدودکنندة گیرایی سیمان و هیدراته شدن بهتر آن در حضور این ماده نسبت داد. تزریق CO2 قبل از پرس در کیک رشته چوب سیمان بر تمامی خصوصیات تخته‏های حاصل تاثیر منفی داشته است، که آن‌را می‏توان نتیجه واکنش‌های شیمیایی CO2 با سیمان،‌ افزایش محسوس دمای هیدراته شدن در این مرحله در کیک چوب سیمان و گیرایی زود‌هنگام سیمان قبل از پرس دانست. به طور خلاصه بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‏های ساخته‌شده نشان می‏دهد که تخته‏های رشته چوب- سیمان صنوبر با ماده افزودنی کلرید کلسیم، ویژگی‌های مناسب و مقاومت خمشی و چسبندگی داخلی بیشتر از استانداردهای تخته‏های چوب- سیمان معمولی دارند. بنابراین شرایط مطلوب برای ساخت این تخته‏ها در این بررسی استفاده از 5 درصد ماده افزودنی کلرید کلسیم ، بدون تزریق گاز CO2 در کیک رشته چوب سیمان قبل از پرس است.

کلیدواژه‌ها