بررسی زمان‌سنجی و هزینه‌یابی اسکیدر اچ اس ام 904

نویسندگان

چکیده

بررسی زمان‌سنجی بر روی اسکیدر HSM904 که به‌تازگی توسط شر کت چوب و کاغذ مازندران خریداری شده بود، با هدف به‌دست آوردن مدل ریاضی تولید ماشین و تعیین هزینه تولید آن انجام شد. از نتایج این پژوهش می‌توان در برآورد مقدار و هزینه تولید ماشین در شرایط مختلف، اعمال مدیریت، تدوین طرح‌های بهره‌برداری، جایگزینی ماشین‌آلات جدید با ماشین‌آلات قدیمی و معرفی سیستم‌های کاری جدید بهره برد. نتایج نشان می‌دهد که زمان یک نوبت چوبکشی به فاصله چوبکشی و تعداد بینه‌ها در هر نوبت بستگی دارد، ولی با حجم بار در هر نوبت و شیب مسیر رابطه‌ای ندارد. فقدان رابطه معنی‌دار بین حجم بار در هر نوبت و زمان چوبکشی، به‌دلیل آن است که در این سری‌ها همواره حجم بار حمل‌شده در هر نوبت کمتر از قدرت ماشین بوده است. به‌علاوه به‌دلیل کم بودن دامنه تغییرات و پایین بودن شیب مسیرهای چوبکشی (کمتر از 25%)، مقدار شیب تاثیر معنی‌داری در کاهش قدرت ماشین ندارد. مدل تولید ماشین Y=1.873+0.024494D+2.499N، مقدار تولید 6.53 مترمکعب در ساعت و هزینه ساعتی آن 384803 ریال محاسبه شد. برای افزایش چشمگیر بازدهی، ایمنی و سازگاری ماشین در جنگل‌های شمال باید ضمن آموزش به چوکربندان، باید تغییراتی در وینچ، شیار کابل و کابین راننده نیز داده شود.

کلیدواژه‌ها