بررسی عملکرد ماشین جمس در بارگیری چوب و مقایسه آن با لودر

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق سعی شده تا ضمن برآورد مقدار تولید و هزینه بارگیری ماشین جمس و مقایسه آن با لودر چنگک‌دار ولوو بی ام 4500، معیاری برای مقدار تولید و هزینه‌این دو ماشین ارایه شود. نتایج نشان داد بیشتر تاخیرهای اجرایی ایجاد شده به علت نبود دپوهای مناسب و آماده نبودن بینه‌ها و پراکندگی آنها بوده است. در مورد ماشین جمس، بیشترین تاخیرها مربوط به تاخیرهای فنی به‌علت فرسودگی و مناسب نبودن این ماشین برای کار در جنگل به‌دلیل اینکه اصولا طراحی اولیه‌ آن به عنوان کامیون بوده است. در سیستم بارگیری با جمس با وجود صرف هزینه ساعتی بیشتر، تولید کمتری نسبت به سیستم بارگیری لودر صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها