بررسی شکل ساقه درختان راش بر مبنای شاخص‌های اندازه ای و جنگل‌شناسی

نویسندگان

چکیده

مشخصات ظاهری گونه راش حسب شرایط طبیعی رویشگاه‌های مختلف آن در جنگل های شمال ایران تفاوت دارد. به منظور بررسی شکل تنه و ساقه این گونه در جنگل هفتخال ساری، سی اصله درخت راش در سه کلاسه قطری کمتر از 50 ، 75-50 و بیش از 75 سانتیمتر در قطعه نمونه‌های آماری بررسی شدند. پس از قطع هر درخت، قطر در ارتفاع‌های مختلف ساقه آن با دو روش تناوب ثابت 5/2 متری و مضرب هایی از یک دهم ارتفاع درخت، اندازه گیری شد. برای توصیف مشخصات ظاهری درختان، از شاخص‌های زیر استفاده شد: قطر برابر سینه، ارتفاع کل درخت، قطر تاج، ضریب کاهش قطری، ضریب شکل درخت برمبنای حجم، ضریب شکل درخت برمبنای قطر برابر سینه، ضریب شکل ساقه برمبنای حجم، ضریب "شکل گروه" یا فرم کلاس درختان، معادله تغییرات قطر در ارتفاع‌های مختلف ساقه درخت، مقایسه شکل ساقه درخت با حجم های هندسی، معادله قطر برابر سینه با قطر تاج درختان، ضریب قدکشیدگی، نسبت طول ساقه به ارتفاع کل درخت، نسبت حجم تجمعی گرده بینه‌های هر درخت به حجم کل آن، تاثیر فاصله از درختان مجاور بر مشخصه‌های اندازه ای درخت. براساس نتایج به‌دست آمده، ضریب شکل درخت 48/0 ، ضریب قدکشیدگی 52/0 و نسبت طول ساقه به ارتفاع کل درخت 64/0 است. به طور متوسط 74 درصد حجم درخت در نیمه پایینی آن متمرکز است. قطر تاج درخت با سه عامل قطر برابر سینه، ارتفاع و فاصله آن با درختان مجاور همبستگی قوی دارد. تشابه شکل ساقه درختان با یکدیگر متناسب با مراحل رویشی آنها تغییر می‌کند.

کلیدواژه‌ها