بررسی و اندازه‌گیری آلودگی صوتی ناشی از ترافیک در شهر یزد

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر به‌منظور بررسی آلودگی صوتی شهر یزد، ابتدا یک خیابان به‌عنوان منطقه شاهد (خیابان قیام) برای بررسی مکان‌های مختلف یک خیابان و روزهای هفته انتخاب شده و سپس با توجه به نتایج به‌دست آمده از خیابان نمونه، 10 خیابان به طور تصادفی از کل خیابان‌های شهر برای اندازه‌گیری آلودگی صوتی ناشی از ترافیک انتخاب شد. اندازه‌گیری انجام شده در سال 1382 با استفاده از ترازسنج صوتی بر اساس زمان‌بندی استاندارد ایران، نشان می‌دهد که درمنطقه نمونه تفاوت معنی‌داری با احتمال 99 درصد بین دو مکان ابتدا و محدوده میانی خیابان وجود دارد و از لحاظ روزهای هفته فقط جمعه با احتمال 99 درصد با سایر روزهای هفته تفاوت معنی‌داری دارد. همچنین رابطه همبستگی بین تعداد وسایل نقلیه و تراز معادل صدا در منطقه نمونه، با احتمال 99 درصد معنی‌دار است. در مناطق 10گانه کمترین میانگین تراز معادل صدا در خیابان تیمسار فلاحی برابر 2/74 دسی بل در شبکه وزنی (A) و بیشترین میانگین تراز معادل صدا در خیابان آیت‌ا... کاشانی 9/77 دسی بل در شبکه وزنی (A ) ثبت شد. همچنین رابطه همبستگی میان تراز معادل صدا و تعداد وسایل نقلیه موتوری در مناطق 10گانه، با احتمال 95 درصد معنی‌دار می‌باشد. در این تحقیق میزان آلودگی صوتی کلیه مناطق اندازه‌گیری‌شده بیشتر از استاندارد ایران بود.

کلیدواژه‌ها