مطالعه مکان‌یابی واحدهای صنایع چوب (تخته چندلا و روکش)

نویسندگان

چکیده

مطالعات نشان می‌دهد که شرایط استقرار مکانی نامناسب واحدهای تخته چندلا و روکش موجب شده تولید در این زمینه رضایت‌بخش نباشد و ضرورت دارد برای استقرار صحیح واحدها در آینده و رفع این مشکل از روش‌های علمی‌استفاده شود. برای دستیابی به این مهم نخست شاخص‌های موثر در استقرار واحدها، شناسایی، سپس یک سلسله مراتب تصمیم‌گیری طراحی و ارزش وزنی شاخص‌ها با استفاده از روش AHP محاسبه شد.?مقادیر شاخص‌ها با توجه به گزینه‌ها از واحدهای دولتی و خصوصی به دست آمد. ارزش‌های وزنی و مقادیر شاخص‌ها به‌منظور اولویت‌بندی گزینه‌ها در روشTOPSIS?? فازی مورد استفاده قرار گرفت. استان‌های مستعد برای استقرار واحدها بر اساس اولویت‌های به دست آمده شناسایی و تعیین گردیدند. نتایج نشان می‌دهد استان کردستان اولین گزینه برای استقرار واحدهای تخته چندلا و روکش محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها