بررسی قابلیت تولید خمیر کاغذ سودا از ساقه کلزا برای ساخت کاغذ فلوتینگ

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی امکان تولید کاغذ فلوتینگ از ساقه کلزا به روش سودا و مقایسه آن با کاه برنج انجام گرفته است. ترکیبات شیمیایی شامل سلولز، لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر به تفکیک برای ساقه کلزا و کاه برنج تعیین شد که میانگین آن برای کلزا به ترتیب 1/41، 6/17، 12/8 و 21/6 درصد و برای برنج به ترتیب 7/48، 23/18، 21/5 و 13 درصد است. برای بررسی قابلیت‌های ساقه کلزا و تعیین تیمارهای مناسب برای تولید کاغذ فلوتینگ، در هر یک از دو حالت ساقه کلزا و کاه برنج 3 محدوده از بازده خمیر کاغذ انتخاب شد. در مورد ساقه کلزا تیمارهای انتخاب شده دارای بازده 93/52 تا 68/59 درصد و عدد کاپای 17/97 تا 1/67 و در مورد کاه برنج تیمارهای انتخاب شده دارای بازده 32/56 تا 12/68 درصد و عدد کاپای 15/17 تا 01/31 بوده اند. پس از پالایش و رسیدن به درجه روانی حدود 50 + 300 ( ml , CSF ) برای هر یک از تیمارهای منتخب، به ساخت کاغذ فلوتینگ 127 گرمی و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی آنها اقدام شد. ویژگی‌های فیزیکی از قبیل ضخامت و دانسیته کاغذ و ویژگی‌های مقاومتی از جمله مقاومت به پارگی ، مقاومت به ترکیدن و له شدن کنگره‌ای در کاغذ‌های تهیه شده از تیمارهای منتخب کلزا و برنج بررسی شد. با در نظر گرفتن تجزیه و تحلیل‌های انجام‌شده, کاغذهای تهیه‌شده از خمیر نیمه‌شیمیایی سودای کلزا در مقایسه با برنج دارای دانسیته پایین‌تر و خصوصیات مقاومتی بالاتر(بجز شاخص مقاومت به ترکیدن) است. کاغذ فلوتینگ تولیدشده از کلزا در مقایسه با سایر گیاهان غیر چوبی مانند باگاس و کاه غلات, کیفیت قابل قبولی دارد. در نتیجه ساقه کلزا را می توان به‌عنوان منبع سلولزی احتمالی برای ساخت کاغذ فلوتینگ توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها