بررسی تغییرات نقطه اشباع الیاف (FSP) چوب راش ایران

نویسندگان

چکیده

دراین مطالعه تغییرات نقطه اشباع الیاف (FSP) چوب راش ایران (Fagus orientalis L.) در محور طولی و جهات اصلی درخت مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور دواصله درخت سالم راش ازجنگل ویسر قطع و 4 دیسک به فواصل معین در طول تنه هر درخت گرفته شد. سپس در چهارجهت اصلی هردیسک اقدام به نمونه برداری گردید. برای تعیین نقطه اشباع الیاف نمونه‌های هرگز خشک‌نشده چوب راش، از روش «صفحه متخلخل تحت فشار» استفاده شد. در نهایت مقادیر حاصل از اندازه‌گیری و تغییرات آنها در جهت طولی تنه و در چهار جهت شمال، جنوب، شرق و غرب تنه درخت مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند. نتایج حاصل از اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهد که تغییرات FSP در محور طولی درخت چندان منظم نبوده واز لحاظ آماری معنی‌دار نیست. با وجود این بیشترین مقدارFSP مربوط به ارتفاع سوم ( cm555) و درحدود 04/31 درصد و کمترین مقدار آن مربوط به ارتفاع اول ( cm215) و حدود 11/27 درصد است. تغییرات نقطه اشباع الیاف در جهات مختلف درخت نیز از لحاظ آماری معنی‌دار نبود، اگرچه بیشترین مقدار برای جهت شرق درخت (16/31 درصد) و کمترین مقدار برای جهت غرب درخت (26/28 درصد) تعیین شد.

کلیدواژه‌ها